ESOTIQ & HENDERSON SA Rejestracja zmiany Statutu Spółki.

ESOTIQ & HENDERSON SA Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku.
15/05/2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 26 czerwca 2015r. (7/2015)
31/05/2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku.
15/05/2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 26 czerwca 2015r. (7/2015)
31/05/2015

ESOTIQ & HENDERSON SA Rejestracja zmiany Statutu Spółki.

Raport Bieżący nr 11/2015

Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 20 maja 2015 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w dniu 8 maja 2015 roku zmiany § 4 ust. 1 oraz § 4 ust. 8 Statutu Emitenta uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 kwietnia 2015 roku.

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 176.650,00 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.766.500 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z czego:

1) 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje imienne uprzywilejowane serii „A” o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),
2) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „B” o numerach od 1 (jeden) do 600.000 (sześćset tysięcy).
3) 4.000 (cztery tysiące) stanowią akcje na okaziciela serii „C” o numerach od 1 (jeden) do 4.000 (cztery tysiące).
4) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „D” o numerach od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysiące),
5) 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) stanowią akcje na okaziciela serii „E” o numerach od 1 (jeden) do 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset).”

Brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki pod dokonanej zmianie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 176.650,10 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 221.650,00 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.766.501 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden) i nie więcej niż 2.216.500 (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy pięćset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z czego:

1) 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje imienne uprzywilejowane serii „A” o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),
2) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „B” o numerach od 1 (jeden) do 600.000 (sześćset tysięcy).
3) 4.000 (cztery tysiące) stanowią akcje na okaziciela serii „C” o numerach od 1 (jeden) do 4.000 (cztery tysiące).
4) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „D” o numerach od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysiące),
5) 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) stanowią akcje na okaziciela serii „E” o numerach od 1 (jeden) do 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset),
6) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciel serii „F” o numerach od 1 (jeden) do nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy).”

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 8 Statutu Spółki:

„Na podstawie uchwały nr 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2012 roku oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 października 2014 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 353.300,00 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych) poprzez emisję:

a) nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
b) nie więcej niż 3.433.000 (trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Brzmienie § 4 ust. 8 Statutu Spółki pod dokonanej zmianie:

„Na podstawie uchwały nr 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2012 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 10.000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”