Harmonogram raportów okresowych na rok 2016. (6/2016)

Informacje uzyskane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (7/2016)
31/01/2016
Informacje uzyskane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (8/2016)
01/02/2016
Informacje uzyskane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (7/2016)
31/01/2016
Informacje uzyskane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (8/2016)
01/02/2016

Harmonogram raportów okresowych na rok 2016. (6/2016)

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133) („Rozporządzenie”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016.

Raporty kwartalne:
– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – 16 maja 2016 roku,
– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 roku.

Raporty półroczne:
– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku – 31 sierpnia 2016 roku.

Raporty roczne:
– Raport roczny za 2015 rok – 21 marca 2016 roku,
– Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – 21 marca 2016 roku.

Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe. Ponadto Emitent informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.