Informacje uzyskane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (8/2016)

Harmonogram raportów okresowych na rok 2016. (6/2016)
31/01/2016
Jednostkowy raport roczny Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2015
21/03/2016
Harmonogram raportów okresowych na rok 2016. (6/2016)
31/01/2016
Jednostkowy raport roczny Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2015
21/03/2016

Informacje uzyskane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (8/2016)

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie § 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 15 listopad 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oświadcza, że otrzymała zawiadomienia sporządzone w związku z regulacjami § 160 ust. 1 Ustawy oraz § 2 ust. 5 Rozporządzenia, złożone przez:

Panią Monikę Jawoszek-Żukowską – Prokurenta Emitenta, zawiadamiającą o objęciu w dniu 2 czerwca 2015 roku 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 14/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki. Cena emisyjna akcji objętych przez Panią Monikę Jawoszek-Żukowską wynosiła 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda akcja, a łączna wartość transakcji objęcia wyniosła 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100).

Panią Urszulę Kamińską-Jawoszek – Prokurenta Emitenta, zawiadamiającą o objęciu w dniu 2 czerwca 2015 roku 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 14/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki. Cena emisyjna akcji objętych przez Panią Urszulę Kamińską-Jawoszek wynosiła 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda akcja, a łączna wartość transakcji objęcia wyniosła 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100).