Jednostkowy raport roczny Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2015

Informacje uzyskane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (8/2016)
01/02/2016
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2015
21/03/2016
Informacje uzyskane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (8/2016)
01/02/2016
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2015
21/03/2016

Jednostkowy raport roczny Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 115 923 105 045 27 701 25 075
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 5 445 8 083 1 301 1 929
III. Zysk _strata_ brutto 4 684 6 417 1 119 1 532
IV. Zysk _strata_ netto 3 634 5 147 868 1 229
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 136 6 895 1 705 1 646
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _18 306_ _9 119_ _4 374_ _2 177_
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 837 50 2 829 12
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 667 _2 174_ 159 _519_
IX. Aktywa razem 88 318 67 231 20 725 15 773
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 433 31 862 7 750 7 475
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 891 4 739 1 148 1 112
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 27 542 27 123 6 463 6 363
XIII. Kapitał własny 55 885 35 369 13 114 8 298
XIV. Kapitał zakładowy 224 177 53 42
XV. Liczba akcji 2 233 500 1 762 630 2 233 500 1 762 630
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EURO_ 1,63 2,92 0,39 0,70
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 1 766 500 2 233 500 1 766 500
XVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję _w zł / EURO_ 1,63 2,91 0,39 0,69
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 25,02 20,07 5,87 4,71
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 25,02 20,02 5,87 4,70
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EURO_ 0 0 0 0

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

[PDF] OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

[PDF] OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

[PDF] OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

[PDF] LIST PREZESA ZARZĄDU EAH

[PDF] SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

[PDF] SPRAWOZDANIE FINANSOWE