Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2015

Jednostkowy raport roczny Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2015
21/03/2016
Podjęcie decyzji o zamiarze podziału Esotiq & Henderson S.A. (9/2016)
05/05/2016
Jednostkowy raport roczny Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2015
21/03/2016
Podjęcie decyzji o zamiarze podziału Esotiq & Henderson S.A. (9/2016)
05/05/2016

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 120 571 109 624 28 812 26 168
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej _735_ 6 905 _176_ 1 648
III. Zysk _strata_ brutto _1 861_ 5 662 _445_ 1 352
IV. Zysk _strata_ netto _2 936_ 4 411 _702_ 1 053
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _4 381_ 6 038 _1 047_ 1 441
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _8 394_ _10 043_ _2 006_ _2 397_
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 592 2 049 3 248 489
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 817 _1 956_ 195 _467_
IX. Aktywa razem 93 314 75 692 21 897 15 773
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 797 36 651 9 573 7 475
XI. Zobowiązania długoterminowe 7 233 6 239 1 697 1 112
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 33 564 30 412 7 876 6 363
XIII. Kapitał własny 52 517 39 041 12 324 8 298
XIV. Kapitał zakładowy 224 177 53 42
XV. Liczba akcji 2 233 500 1 762 630 2 233 500 1 762 630
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EURO_ _1,08_ 2,72 _0,26_ 0,65
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 1 766 500 2 233 500 1 766 500
XVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję _w zł / EURO_ _0,95_ 2,72 _0,23_ 0,65
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 23,51 22,15 5,62 5,20
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 23,51 22,10 5,62 5,19
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EURO_ 0 0 0 0

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

[PDF] OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA
[PDF] OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
[PDF] OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
[PDF] LIST PREZESA ZARZĄDU
[PDF] SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
[PDF] SPRAWOZDANIE FINANSOWE