Podjęcie decyzji o zamiarze podziału Esotiq & Henderson S.A. (9/2016)

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2015
21/03/2016
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 roku
16/05/2016
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2015
21/03/2016
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 roku
16/05/2016

Podjęcie decyzji o zamiarze podziału Esotiq & Henderson S.A. (9/2016)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. _Spółka, Spółka Dzielona_ informuje, że na posiedzeniu w dniu 5 maja 2016r. podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad podziałem Esotiq & Henderson S.A. Podział będzie polegał na wydzieleniu ze Spółki segmentu modowego oraz przeniesieniu go do Spółki Przejmującej. Podział nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, odpowiadającej segmentowi modowemu, do nowo zawiązanej Spółki Przejmującej. W wyniku podziału wszyscy dotychczasowi akcjonariusze Spółki Dzielonej otrzymają wszystkie nowo wyemitowane akcje Spółki Przejmującej, przy czym liczba akcji Spółki Przejmującej objętych przez każdego akcjonariusza będzie taka sama, jak liczba posiadanych przez niego akcji w Spółce Dzielonej.

Celem podziału jest:
· Zwiększenie zdolności do konkurowania na rynku oraz umożliwienia wzrostu wartości rozwijającego się segmentu modowego; · Uzyskanie wiarygodnej rynkowej wyceny działalności z zachowaniem możliwości efektywnego pomiaru jej rezultatów; · Zwiększenie efektywności i przejrzystości zarządzania Grupą Esotiq & Henderson S.A. dla akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów poprzez uproszczenie struktur i koncentrację na poszczególnych segmentach działalności; · Umożliwienie inwestorom większej elastyczności inwestowania w Esotiq & Henderson S.A. lub segment modowy, w zależności od rodzaju prowadzonej przez nie działalności.

Intencją Zarządu Spółki jest także, aby akcje Spółki Przejmującej zostały wprowadzone do obrotu na rynku alternatywnym ASO – NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Plan podziału, sprawozdanie Zarządu oraz inne dokumenty dotyczące podziału określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych Spółka przekaże do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich sporządzeniu.