Harmonogram raportów okresowych na rok 2018. (5/2018)

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 19 stycznia 2018 roku. (4/2018)
19/01/2018
Nabycie akcji własnych. (6/2018)
06/02/2018
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 19 stycznia 2018 roku. (4/2018)
19/01/2018
Nabycie akcji własnych. (6/2018)
06/02/2018

Harmonogram raportów okresowych na rok 2018. (5/2018)

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Emitent, Spółka] działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 [Rozporządzenie] podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018.

Raporty kwartalne:
– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 24 maja 2018 roku,
– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 27 listopada 2018 roku.

Raport półroczny:
– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 12 września 2018 roku.

Raporty roczne:
– Raport roczny za 2017 rok – 5 kwietnia 2018 roku,
– Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok – 5 kwietnia 2018 roku.

Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe. Ponadto Emitent informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku i II kwartał 2018 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.