Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. [RB 19/2021]

Nabycie akcji własnych. [RB 18/2021]
01/08/2021
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR. [RB 20/2021]
02/08/2021
Nabycie akcji własnych. [RB 18/2021]
01/08/2021
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR. [RB 20/2021]
02/08/2021

Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. [RB 19/2021]

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa] oświadcza, że w dniu 2 sierpnia 2021 r. otrzymała od Ranville Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Zawiadamiający] zawiadomienie z dnia 2 sierpnia 2021 r., złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy, o zbyciu w dniu 29 lipca 2021 r. 179 545 akcji Emitenta. Zbycie nastąpiło w wyniku transakcji pakietowej zawartej poza sesją giełdową. Zbyte akcje stanowią 8,04% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 179 545 głosów stanowiących 5,55% ogólnej liczby głosów. Zgodnie z zawiadomieniem, przed dokonaniem powyższej transakcji Zawiadamiający posiadał 179 545 akcji Spółki, z których przysługiwało 179 545 głosów, co stanowiło odpowiednio 8,04% kapitału zakładowego i 5,55% ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu transakcji Zawiadamiający nie posiada akcji Spółki, a tym samym nie przysługują mu głosy na walnym zgromadzeniu Spółki [0,00% kapitału zakładowego i 0,00% ogólnej liczby głosów]. Zawiadamiający oświadczył ponadto, iż nie istnieją podmioty zależne od niego posiadające akcji Spółki, nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy oraz nie posiada akcji i instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt i 2 Ustawy. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi odpowiednio 0 i 0,00%.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.