Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. [RB 3/2024]

Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2024. [RB 2/2024]
15/01/2024
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w styczniu 2024 r. [RB 4/2024]
10/02/2024
Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2024. [RB 2/2024]
15/01/2024
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w styczniu 2024 r. [RB 4/2024]
10/02/2024

Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. [RB 3/2024]

Esotiq & Henderson S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa] oświadcza, że w dniu 22 stycznia 2024 r. otrzymała od Lemuria Partners SICAV plc zawiadomienie złożone w trybie art. 69 i art. 69b Ustawy, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Sylwia Nieckarz-Kośla – Członek Zarządu
Diana Okular – Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.