Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. [RB 45/2022]

Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. [RB 44/2022]
12/11/2022
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 20 grudnia 2022 r. [RB 46/2022]
22/11/2022
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. [RB 44/2022]
12/11/2022
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 20 grudnia 2022 r. [RB 46/2022]
22/11/2022

Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. [RB 45/2022]

Esotiq & Henderson S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa] oświadcza, że w dniu 12 listopada 2022 r. otrzymała od Pana Mariusza Jawoszka zawiadomienie złożone w trybie art. 69 i art. 69a Ustawy. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Krzysztof Jakubowski Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.