Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 20 grudnia 2022 r. [RB 46/2022]

Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. [RB 45/2022]
12/11/2022
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku
28/11/2022
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. [RB 45/2022]
12/11/2022
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku
28/11/2022

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 20 grudnia 2022 r. [RB 46/2022]

W związku z przepisem § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 20 grudnia 2022 r., na godzinę 13.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Mikołowie przy ul. Skośnej 2.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 20 grudnia 2022 r.
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika

 

Krzysztof Jakubowski Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.