Informacja w sprawie Subwencji Finansowej udzielonej Esotiq & Henderson S.A. w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” [RB 16/2024]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r. [RB 15/2024]
01/06/2024
Nabycie akcji własnych. [RB 17/2024]
04/06/2024
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r. [RB 15/2024]
01/06/2024
Nabycie akcji własnych. [RB 17/2024]
04/06/2024

Informacja w sprawie Subwencji Finansowej udzielonej Esotiq & Henderson S.A. w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” [RB 16/2024]

Esotiq & Henderson S.A. [Beneficjent, Spółka] w nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. oraz nr 14/2024 z dnia 20 maja 2024 r. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki pismo z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. [PFR], którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu. Wobec uporczywego nieprzedstawiania przez PFR szczegółowych wyjaśnień dotyczących decyzji określającej wysokość Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi w całości, mimo wystosowania przez Beneficjenta dwóch wniosków w przedmiotowej sprawie, Esotiq & Henderson S.A. podtrzymuje w całości swoje stanowisko o zasadności zwrotu wyłącznie 50% Subwencji Finansowej, stosownie do Oświadczenia o Rozliczeniu, złożonego na podstawie propozycji PFR.

Sylwia Nieckarz-Kośla – Członek Zarządu
Diana Okular – Członek Zarządu