Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r. [RB 15/2024]

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 roku
27/05/2024
Informacja w sprawie Subwencji Finansowej udzielonej Esotiq & Henderson S.A. w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” [RB 16/2024]
03/06/2024
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 roku
27/05/2024
Informacja w sprawie Subwencji Finansowej udzielonej Esotiq & Henderson S.A. w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” [RB 16/2024]
03/06/2024

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r. [RB 15/2024]

W związku z przepisem § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Esotiq _ Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 roku, na godzinę 15.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Mikołowie przy ul. Skośnej 2.

Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. w roku 2023

Sylwia Nieckarz-Kośla – Członek Zarządu
Diana Okular – Członek Zarządu

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim