Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 roku

Zwrot 50% Subwencji Finansowej udzielonej Esotiq & Henderson S.A. w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” [RB 14/2024]
20/05/2024
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r. [RB 15/2024]
01/06/2024
Zwrot 50% Subwencji Finansowej udzielonej Esotiq & Henderson S.A. w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” [RB 14/2024]
20/05/2024
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r. [RB 15/2024]
01/06/2024

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 63 237 61 098 14 634 12 998
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 1 669 1 545 386 329
III. Zysk/strata brutto 536 337 124 72
IV. Zysk/strata netto 325 217 75 46
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 413 -8 005 -558 -1 703
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -337 -3 -78 -1
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 289 3 182 -993 677
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -7 039 -4 826 -1 629 -1 027
IX. Aktywa razem 139 519 155 133 32 439 33 180
X. Zobowiązania 77 827 96 784 18 096 20 700
XI. Zobowiązania długoterminowe 26 805 24 516 6 232 5 244
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 51 022 72 268 11 863 15 457
XIII. Kapitał własny 61 692 58 349 14 344 12 480
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 52 48
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 0,15 0,13 0,03 0,03
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO] 0,15 0,10 0,03 0,02
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 27,62 26,12 6,42 5,59
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 27,62 26,12 6,42 5,59
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 63 096 59 892 14 602 12 742
XXIII. Zysk/strata z działalności operacyjnej 1 894 1 676 438 357
XXIV. Zysk/strata brutto 792 151 183 32
XXV. Zysk/strata netto 599 51 139 11
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 282 -7 577 -528 -1 612
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -335 1 -78 0
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 313 3 209 -998 683
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -6 930 -4 367 -1 604 -929
XXX. Aktywa razem 150 129 161 887 34 906 34 625
XXXI. Zobowiązania 79 127 95 973 18 398 20 527
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 27 857 25 066 6 477 5 361
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 51 270 70 907 11 921 15 166
XXXIV. Kapitał własny 71 002 65 914 16 509 14 098
XXXV. Kapitał zakładowy 224 224 52 48
XXXVI. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXVII. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 0,27 0,03 0,06 0,01
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXIX. Rozwodniony Zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO] 0,27 0,02 0,06 0,00
XL. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 31,79 29,51 7,39 6,31
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 31,79 29,51 7,39 6,31
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,00 0,00 0,00 0,00

Załączniki

Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2024 roku