Informacje o powołanej osobie nadzorującej. [RB 53/2022]

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 20 grudnia 2022 r. [RB 52/2022]
20/12/2022
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w grudniu 2022 r. [RB 1/2023]
10/01/2023
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 20 grudnia 2022 r. [RB 52/2022]
20/12/2022
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w grudniu 2022 r. [RB 1/2023]
10/01/2023

Informacje o powołanej osobie nadzorującej. [RB 53/2022]

Esotiq & Henderson S.A. [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r., niniejszym przekazuje informacje, o których mowa w § 10 pkt 1-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, dotyczące Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 grudnia 2022 r.

1) data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej;
20 grudnia 2022 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej;
Ryszard Zawieruszyński

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta;
Członek Rady Nadzorczej

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;
Wykształcenie: Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy – rok ukończenia 1998; Zajmowane wcześniej stanowiska: Wiceprezes Zarządu Opony.com sp. z o.o., Prezes Zarządu Rotopino S.A.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
Zajmowane obecnie stanowiska: Przewodniczący Rady Nadzorczej Rotopino S.A., Członek Zarządu LAM S.A., Prezes Zarządu Dadelo.pl S.A.
Pan Ryszard Zawieruszyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Ryszard Zawieruszyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
§ 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.