Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2023 r. [RB 21/2023]

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2023 r. [RB 20/2023]
30/06/2023
Zmiana składu Rady Nadzorczej. [RB 22/2023]
06/07/2023
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2023 r. [RB 20/2023]
30/06/2023
Zmiana składu Rady Nadzorczej. [RB 22/2023]
06/07/2023

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2023 r. [RB 21/2023]

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Spółka] działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.] niniejszym przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2023 r. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących Akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Patronado Limited: liczba akcji 905 366; liczba głosów 1 810 732; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 100,00%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 56,00%.