Zmiana składu Rady Nadzorczej. [RB 22/2023]

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2023 r. [RB 21/2023]
30/06/2023
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w czerwcu 2023 r. [RB 23/2023]
10/07/2023
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2023 r. [RB 21/2023]
30/06/2023
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w czerwcu 2023 r. [RB 23/2023]
10/07/2023

Zmiana składu Rady Nadzorczej. [RB 22/2023]

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent] działając na podstawie przepisu § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje że w dniu 6 lipca 2023 r. Pan Marek Warzecha, pełniący dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu