Nabycie akcji własnych. [24/2018]

Nabycie akcji własnych. [23/2018]
29/05/2018
Rekomendacja Zarządu Esotiq & Henderson S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2017. [RB 25/2018]
30/05/2018
Nabycie akcji własnych. [23/2018]
29/05/2018
Rekomendacja Zarządu Esotiq & Henderson S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2017. [RB 25/2018]
30/05/2018

Nabycie akcji własnych. [24/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabyła 17 095 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 0,765 % kapitału zakładowego. Nabytym akcjom odpowiada 17 095 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,529 % ogólnej liczby głosów. Średnia jednostkowa cena nabytych akcji własnych wyniosła 19,43 zł. Zlecenie nabycia zostało wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Nabycie zostało dokonane na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz na podstawie przepisów art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych. Nabyte przez Emitenta akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, realizacji programu opcji menedżerskich, umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, dalszej odsprzedaży, wydania akcji w zamian za akcje spółki przejmowanej lub w zamian za udziały spółki przejmowanej, ustanowienia zastawu na akcjach na zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez Spółkę. Emitent posiada łącznie 47 102 akcje własne, którym odpowiadają 47 102 głosy, co stanowi odpowiednio 2,109 % kapitału zakładowego oraz 1,457 % ogólnej liczby głosów.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.