Rekomendacja Zarządu Esotiq & Henderson S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2017. [RB 25/2018]

Nabycie akcji własnych. [24/2018]
30/05/2018
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 czerwca 2018 r. [RB 26/2018]
30/05/2018
Nabycie akcji własnych. [24/2018]
30/05/2018
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 czerwca 2018 r. [RB 26/2018]
30/05/2018

Rekomendacja Zarządu Esotiq & Henderson S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2017. [RB 25/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 30 maja 2018 r., w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku obrotowym 2017 zysku netto w wysokości w 8 115 930,25 zł (osiem milionów sto piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych dwadzieścia pięć groszy), podjął uchwałę o przedstawieniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta rekomendacji w przedmiocie podziału zysku netto w następujący sposób:

– kwotę 2 186 398,00 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę;         

– kwotę 5 929 532,25 zł (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote dwadzieścia pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Po uwzględnieniu posiadania przez Emitenta 47 102 akcji własnych oznacza to, że na każdą pozostałą akcję przypadać będzie dywidenda w wysokości 1,00 zł (jeden złoty). Zarząd rekomenduje ponadto wyznaczenie dnia dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 27 września 2018 r. oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 26 października 2018 r.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.