Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 czerwca 2018 r. [RB 26/2018]

Rekomendacja Zarządu Esotiq & Henderson S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2017. [RB 25/2018]
30/05/2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w maju 2018 r. [RB 27/2018]
18/06/2018
Rekomendacja Zarządu Esotiq & Henderson S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2017. [RB 25/2018]
30/05/2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w maju 2018 r. [RB 27/2018]
18/06/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 czerwca 2018 r. [RB 26/2018]

W związku z przepisem § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 27 czerwca 2018 roku, na godzinę 13.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Mikołowie przy ul. Skośnej 2.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 czerwca 2018 r.
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim