Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w maju 2018 r. [RB 27/2018]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 czerwca 2018 r. [RB 26/2018]
30/05/2018
Nabycie akcji własnych. [28/2018]
20/06/2018
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 czerwca 2018 r. [RB 26/2018]
30/05/2018
Nabycie akcji własnych. [28/2018]
20/06/2018

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w maju 2018 r. [RB 27/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2018 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 12,5 mln zł i były wyższe o około 6 proc. od przychodów osiągniętych w maju 2017 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – maj 2018 r. wyniosły około 59 mln zł i były wyższe o około 1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w maju 2018 r. wyniosły około 0,8 mln zł i były wyższe o około 130 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – maj 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 2,9 mln zł i były wyższe o około 70 proc. niż w analogicznym okresie 2017 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 65 proc. i była wyższa o około 2 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w maju roku poprzedniego.
W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – maj 2018 r. wyniosła około 61 proc. i według szacunków była wyższa o około 3 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec maja 2018 r. wynosiła 17 253 m kw i była większa o około 4 proc. niż rok wcześniej.

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. podkreśla, że na Grupę Kapitałową, po wydzieleniu w lipcu 2017 r. części odzieżowej do spółki EMG S.A. składają się obecnie jednostka dominująca oraz spółki zależne Esotiq Germany GmbH i Luma sp. z o.o. Dane o skonsolidowanej sprzedaży za styczeń – maj 2017 r. zostały doprowadzone do porównywalności z danymi za 2018 r. Wielkości dotyczące sprzedaży internetowej i marży brutto zostały obliczone w analogiczny sposób do danych o skonsolidowanej sprzedaży.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.