Nabycie akcji własnych. [30/2018]

Nabycie akcji własnych. [29/2018]
21/06/2018
Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. [31/2018]
27/06/2018
Nabycie akcji własnych. [29/2018]
21/06/2018
Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. [31/2018]
27/06/2018

Nabycie akcji własnych. [30/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabyła 5 083 akcje własne o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiące 0,228 % kapitału zakładowego. Nabytym akcjom odpowiadają 5 083 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,157 % ogólnej liczby głosów. Średnia jednostkowa cena nabytych akcji własnych wyniosła 20,12 zł. Zlecenie nabycia zostało wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Nabycie zostało dokonane na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz na podstawie przepisów art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych. Nabyte przez Emitenta akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, realizacji programu opcji menedżerskich, umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, dalszej odsprzedaży, wydania akcji w zamian za akcje spółki przejmowanej lub w zamian za udziały spółki przejmowanej, ustanowienia zastawu na akcjach na zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez Spółkę. Emitent posiada łącznie 54 685 akcji własnych, którym odpowiada 54 685 głosów, co stanowi odpowiednio 2,448 % kapitału zakładowego oraz 1,691 % ogólnej liczby głosów.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.