Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. [31/2018]

Nabycie akcji własnych. [30/2018]
26/06/2018
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2018 r. [32/2018]
27/06/2018
Nabycie akcji własnych. [30/2018]
26/06/2018
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2018 r. [32/2018]
27/06/2018

Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. [31/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. (Emitent) z siedzibą w Gdańsku, niniejszym zawiadamia o podjęciu w dniu 27 czerwca 2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017, w związku z czym przekazuje następujące informacje:

1. Wysokość dywidendy: 2 172 109,00 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięć złotych),

2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję: 1,00 zł (jeden złoty) na każdą akcję z wyłączeniem akcji własnych,

3. Liczba akcji objętych dywidendą: 2 172 109,

4. Dzień dywidendy: 10 września 2018 r.,

5. Termin wypłaty dywidendy: 10 października 2018 r.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.