Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2018 r. [32/2018]

Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. [31/2018]
27/06/2018
Nabycie akcji własnych. [33/2018]
27/06/2018
Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. [31/2018]
27/06/2018
Nabycie akcji własnych. [33/2018]
27/06/2018

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2018 r. [32/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. (Spółka) działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim podaje do wiadomości publicznej treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 czerwca 2018 r. wraz z liczbą akcji z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia