Nabycie akcji własnych. [RB 11/2022]

Nabycie akcji własnych. [RB 10/2022]
13/02/2022
Skorzystanie z uprawnienia do nabycia akcji. [RB 12/2022]
21/02/2022
Nabycie akcji własnych. [RB 10/2022]
13/02/2022
Skorzystanie z uprawnienia do nabycia akcji. [RB 12/2022]
21/02/2022

Nabycie akcji własnych. [RB 11/2022]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w okresie od 15 do 18 lutego 2022 r. w transakcjach na sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabyła 454 akcje własne o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Nabyte akcje stanowią 0,02% kapitału zakładowego i odpowiadają im 454 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,01% ogólnej liczby głosów. Średnia jednostkowa cena nabytych akcji własnych wyniosła 54,92 zł. Zlecenia nabycia zostały wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Nabycie zostało dokonane na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki zmienioną Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz na podstawie przepisów art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała stanowi, że nabyte przez Emitenta akcje własne mogą zostać przeznaczone do zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, realizacji programu opcji menedżerskich, umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, dalszej odsprzedaży, wydania akcji w zamian za akcje spółki przejmowanej lub w zamian za udziały spółki przejmowanej, ustanowienia zastawu na akcjach na zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez Spółkę. Emitent posiada łącznie 416 164 akcji własnych, którym odpowiada 416 164 głosów, co stanowi odpowiednio 18,63% kapitału zakładowego oraz 12,87% ogólnej liczby głosów.
Szczegółowe informacje o transakcjach nabycia akcji własnych Emitent przekazuje w załączeniu.

Adam Skrzypek – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku [rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku] oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji [UE] 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.