Nabycie własności udziałów. [RB 21/2022]

Nabycie akcji własnych. [RB 20/2022]
29/03/2022
Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2021
27/04/2022
Nabycie akcji własnych. [RB 20/2022]
29/03/2022
Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2021
27/04/2022

Nabycie własności udziałów. [RB 21/2022]

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Emitent] informuje o nabyciu w dniu 31 marca 2022 r. własności 1 250 [jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt] udziałów ESOTIQ Germany GmbH o łącznej wysokości 1 250 000,00 EUR [jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro 00/100], stanowiących 49,50% w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników ESOTIQ Germany GmbH. Przed nabyciem Emitent posiadał 1 275 [jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt pięć] udziałów ESOTIQ Germany GmbH o łącznej wysokości 1 275 000,00 EUR [jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy euro 00/100], stanowiących 50,50% w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników ESOTIQ Germany GmbH. Po nabyciu Emitent posiada 2 525 [dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć] udziałów ESOTIQ Germany GmbH o łącznej wysokości 2 525 000,00 EUR [dwa miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy euro 00/100], stanowiących 100,00% w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników ESOTIQ Germany GmbH. Nabycie własności udziałów w wykonaniu umowy wspólników zawartej w dniu 14 stycznia 2016 r., o której Emitent poinformował raportem bieżącym nr 1/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r., nastąpiło za cenę 1 564 982,00 EUR [jeden milion pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa euro 00/100] zapłaconą ze środków własnych Emitenta. Cena przeliczona na złote według kursu średniego NBP z dnia 30 marca 2022 r. wynosi 7 278 261,79 PLN [siedem milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 79/100].

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe