Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2021

Nabycie własności udziałów. [RB 21/2022]
31/03/2022
Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2021
27/04/2022
Nabycie własności udziałów. [RB 21/2022]
31/03/2022
Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2021
27/04/2022

Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług 204 305,00 171 366,00 44 632,00 38 301,00
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 23 690,00 7 756,00 5 175,00 1 733,00
III. Zysk [strata] brutto 21 463,00 2 224,00 4 689,00 497,00
IV. Zysk [strata] netto 17 378,00 1 469,00 3 796,00 328,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 292,00 28 723,00 5 088,00 6 420,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 478,00 -2 174,00 -760,00 -486,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 934,00 -21 097,00 -4 792,00 -4 715,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 120,00 5 452,00 -463,00 1 219,00
IX. Aktywa razem 151 188,00 136 913,00 32 871,00 29 668,00
X. Zobowiązania 91 420,00 84 328,00 19 877,00 18 273,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 33 026,00 39 537,00 7 181,00 8 567,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 58 394,00 44 791,00 12 696,00 9 706,00
XIII. Kapitał własny 59 768,00 52 585,00 12 995,00 11 395,00
XIV. Kapitał zakładowy 224,00 224,00 49,00 49,00
XV. Liczba akcji 2 233 500,00 2 233 500,00 2 233 500,00 2 233 500,00
XVI. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 8,74 0,69 1,91 0,15
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500,00 2 233 500,00 2 233 500,00 2 233 500,00
XVIII. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] 7,78 0,69 1,70 0,15
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 26,76 23,54 5,82 5,10
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 26,76 23,54 5,82 5,10
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,00 0,00 0,00 0,00

Załączniki

List Prezesa
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z działalności
Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania
Informacja zarządu w sprawie wyboru audytora
Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania
Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta