Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2021

Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2021
27/04/2022
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 20 czerwca 2022 r. [RB 22/2022]
24/05/2022
Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2021
27/04/2022
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 20 czerwca 2022 r. [RB 22/2022]
24/05/2022

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 205 852,00 173 737,00 44 970,00 38 831,00
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 22 731,00 7 815,00 4 966,00 1 747,00
III. Zysk [strata] brutto 20 702,00 5 878,00 4 523,00 1 314,00
IV. Zysk [strata] netto 16 333,00 3 843,00 3 568,00 859,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 936,00 29 067,00 5 229,00 6 497,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 280,00 -2 180,00 -498,00 -487,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -22 164,00 -22 242,00 -4 842,00 -4 971,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -508,00 4 645,00 -111,00 1 038,00
IX. Aktywa razem 153 528,00 143 522,00 33 380,00 31 100,00
X. Zobowiązania 93 558,00 89 506,00 20 341,00 19 395,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 32 960,00 41 158,00 7 166,00 8 919,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 60 598,00 48 348,00 13 175,00 10 477,00
XIII. Kapitał własny 59 970,00 54 016,00 13 039,00 11 705,00
XIV. Kapitał zakładowy 224,00 224,00 49,00 49,00
XV. Liczba akcji 2 233 500,00 2 233 500,00 2 233 500,00 2 233 500,00
XVI. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 8,84 2,58 1,93 0,58
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500,00 2 233 500,00 2 233 500,00 2 233 500,00
XVIII. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] 7,87 2,58 1,72 0,58
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 26,85 24,18 5,84 5,24
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 26,85 24,18 5,84 5,24
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,00 0,00 0,00 0,00

Załączniki

List Prezesa
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z działalności
Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania
Informacja zarządu w sprawie wyboru audytora
Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania
Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta