Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji. [RB 26/2020]

Nabycie akcji własnych. [25/2020]
03/12/2020
Nabycie akcji własnych. [RB 27/2020]
13/12/2020
Nabycie akcji własnych. [25/2020]
03/12/2020
Nabycie akcji własnych. [RB 27/2020]
13/12/2020

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji. [RB 26/2020]

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.] wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Emitenta w Gdańsku, ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk, w dni robocze [od poniedziałku do piątku] w godzinach od 09:00 do 14:00, po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na adres e-mail sekretariat@esotiq.com. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest ostatnim z pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Adam Skrzypek, Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.]