Nabycie akcji własnych. [25/2020]

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku
26/11/2020
Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji. [RB 26/2020]
09/12/2020
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku
26/11/2020
Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji. [RB 26/2020]
09/12/2020

Nabycie akcji własnych. [25/2020]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 3 grudnia 2020 r. w transakcji pakietowej poza sesją giełdową na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka nabyła 28 126 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 1,26% kapitału zakładowego. Nabytym akcjom odpowiada 28 126 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,87% ogólnej liczby głosów. Średnia jednostkowa cena nabytych akcji własnych wyniosła 14,00 zł. Zlecenie nabycia zostało wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Nabycie zostało dokonane na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz na podstawie przepisów art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała stanowi, że nabyte przez Emitenta akcje własne mogą zostać przeznaczone do zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, realizacji programu opcji menedżerskich, umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, dalszej odsprzedaży, wydania akcji w zamian za akcje spółki przejmowanej lub w zamian za udziały spółki przejmowanej, ustanowienia zastawu na akcjach na zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez Spółkę. Emitent posiada łącznie 130 476 akcji własnych, którym odpowiada 130 476 głosów, co stanowi odpowiednio 5,84% kapitału zakładowego oraz 4,04% ogólnej liczby głosów.

Szczegółowe informacje o transakcji nabycia akcji własnych Emitent przekazuje w załączeniu.

Adam Skrzypek, Prezes Zarządu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.