Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji. [RB 24/2020]
25/11/2020
Nabycie akcji własnych. [25/2020]
03/12/2020
Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji. [RB 24/2020]
25/11/2020
Nabycie akcji własnych. [25/2020]
03/12/2020

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 129 719 134 779 28 656 31 281
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 6 112 5 216 1 350 1 211
III. Zysk/strata brutto 4 761 3 047 1 052 707
IV. Zysk/strata netto 3 310 1 779 731 413
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 919 -855 3 075 -198
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 898 -2 441 -419 -567
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 422 2 541 -3 186 590
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 401 -755 -530 -175
IX. Aktywa razem 140 113 140 881 31 543 32 212
X. Zobowiązania 86 034 91 932 19 368 21 020
XI. Zobowiązania długoterminowe 41 801 33 370 9 410 7 630
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 44 233 58 562 9 958 13 390
XIII. Kapitał własny 54 079 48 949 12 174 11 192
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 50 51
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 2,04 1,52 0,45 0,35
XVII. 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO] 1,99 1,49 0,44 0,35
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 24,21 21,92 5,45 5,01
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 24,21 21,92 5,45 5,01
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,0 0,50 0,0 0,11
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 128 006 132 615 28 277 30 779
XXIII. Zysk/strata z działalności operacyjnej 8 017 7 791 1 771 1 808
XXIV. Zysk/strata brutto 3 899 6 028 861 1 399
XXV. Zysk/strata netto 3 042 4 767 672 1 106
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 650 174 3 015 40
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 892 -3 003 -418 -697
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 699 218 -3 026 51
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -1 941 -2 611 -429 -606
XXX. Aktywa razem 135 995 137 310 30 616 31 395
XXXI. Zobowiązania 81 367 85 250 18 318 19 492
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 40 034 28 896 9 013 6 607
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 41 333 56 354 9 305 12 885
XXXIV. Kapitał własny 54 628 52 060 12 298 11 903
XXXV. Kapitał zakładowy 224 224 50 51
XXXVI. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXVII. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 1,39 2,18 0,31 0,51
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXIX. Rozwodniony Zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO] 1,36 2,13 0,30 0,50
XL. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 24,46 23,31 5,51 5,33
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 24,46 23,31 5,51 5,33
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,00 0,50 0,00 0,11

Załączniki:

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku