Pierwsze zawiadomienie o podziale Esotiq & Henderson S.A. z dnia 19 grudnia 2016 roku

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku
23/11/2016
Drugie zawiadomienie o podziale Esotiq & Henderson S.A. z dnia 3 stycznia 2017 roku
03/01/2017
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku
23/11/2016
Drugie zawiadomienie o podziale Esotiq & Henderson S.A. z dnia 3 stycznia 2017 roku
03/01/2017

Pierwsze zawiadomienie o podziale Esotiq & Henderson S.A. z dnia 19 grudnia 2016 roku

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka dzielona] oraz EMG S.A. [Spółka przejmująca] działając na podstawie przepisu art. 539 § 1 Ksh zawiadamia o zamiarze dokonania podziału Esotiq & Henderson S.A. Podział nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki dzielonej na Spółkę przejmującą (podział przez wydzielenie) zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Ksh. Podział zostanie przeprowadzony zgodnie z art. 542 § 4 Ksh z kapitałów własnych Spółki dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tj. bez obniżania kapitału zakładowego Spółki dzielonej z uwagi na posiadanie przez Spółkę dzieloną wystarczającego kapitału zapasowego. Akcjonariusze Spółki dzielonej mogą zapoznać się z dokumentami wymienionymi w art. 540 § 1 Ksh w siedzibie oraz na stronie internetowej Emitenta w terminie do dnia powzięcia uchwały o podziale.

[Plan podziału Esotiq & Henderson S.A.]
[Opinia z badania planu podziału Esotiq & Henderson S.A.]
[Sprawozdanie Zarządu Esotiq & Henderson S.A. uzasadniające podział Esotiq & Henderson S.A.]
[Sprawozdanie Zarządu EMG S.A. uzasadniające podział Esotiq & Henderson S.A.]
[Jednostkowy raport roczny Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2013]
[Jednostkowy raport roczny Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2014]
[Jednostkowy raport roczny Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2015]