Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej. (22/2016)
03/11/2016
Pierwsze zawiadomienie o podziale Esotiq & Henderson S.A. z dnia 19 grudnia 2016 roku
19/12/2016
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej. (22/2016)
03/11/2016
Pierwsze zawiadomienie o podziale Esotiq & Henderson S.A. z dnia 19 grudnia 2016 roku
19/12/2016

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 100 992 87 354 23 117 21 006
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 293 1 386 -983 333
Zysk (strata) brutto -4 048 451 -927 108
Zysk (strata) netto -4 392 -502 -1 005 -121
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 896 -10 180 -663 -2 448
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -653 -5 092 -149 -1 224
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 533 15 932 1 495 3 831
Przepływy pieniężne netto, razem 2 984 660 683 159
Aktywa razem 100 180 23 233
Zobowiązania 53 782 12 473
Zobowiązania długoterminowe 10 630 2 465
Zobowiązania krótkoterminowe 43 152 10 007
Kapitał własny 46 398 10 760
Kapitał zakładowy 224 52
Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -1,90 -0,08 -0,43 -0,02
Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 1 876 574 2 233 500 1 876 574
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EURO) -1,90 -0,08 -0,43 -0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 20,77 4,82
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 20,77 4,82
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0 0

ZAŁĄCZNIK PDF