Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej. (22/2016)

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku. (21/2016)
28/10/2016
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku
23/11/2016
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku. (21/2016)
28/10/2016
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku
23/11/2016

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej. (22/2016)

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna _Emitent_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie o zarejestrowaniu w dniu 2 listopada 2016 roku w Rejestrze handlowym _Handelsregister_ prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Stuttgarcie oraz Rejestrze podmiotów gospodarczych _Unternehmensregister_ Republiki Federalnej Niemiec podwyższenia kapitału zakładowego ESOTIQ Germany GmbH – spółki zależnej Emitenta. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło z kwoty 25 000,00 EUR _słownie: dwadzieścia pięć tysięcy euro 00/100_ do kwoty 1 025 000,00 EUR _słownie: jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy euro 00/100_ tj. o kwotę 1 000 000,00 EUR _słownie: jeden milion euro 00/100_ poprzez utworzenie 1 000 _słownie: jeden tysiąc_ nowych udziałów o wartości 1 000,00 EUR _słownie: jeden tysiąc euro 00/100_ każdy. Emitent objął w zamian za wkład pieniężny 500 _słownie: pięćset_ nowych udziałów o wartości 1 000,00 EUR _słownie: jeden tysiąc euro 00/100_ każdy, za łączną cenę 500 000,00 EUR _słownie: pięćset tysięcy euro 00/100_. Przed podwyższeniem kapitału Emitent posiadał 25 _słownie: dwadzieścia pięć_ udziałów ESOTIQ Germany GmbH o łącznej wartości 25 000,00 EUR _słownie: dwadzieścia pięć tysięcy euro 00/100_, co stanowiło 100,00% kapitału zakładowego. Po zarejestrowaniu podwyższenia Emitent posiada 525 _słownie: pięćset dwadzieścia pięć_ udziałów ESOTIQ Germany GmbH o łącznej wysokości 525 000,00 EUR _słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy euro 00/100_, co stanowi 51,22 % kapitału zakładowego ESOTIQ Germany GmbH. Podwyższenie kapitału zakładowego ESOTIQ Germany GmbH stanowi element realizacji zawartej w dniu 14 stycznia 2016 roku z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie umowy o wspólnej inwestycji w spółkę zależną Emitenta o której podpisaniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna informował raportem bieżącym 1/2016 z 15 stycznia 2016 roku. Wartość nowych udziałów objętych przez Emitenta w ESOTIQ Germany GmbH przeliczona na złote według średniego kursu NBP z dnia rejestracji podwyższenia kapitału wyniosła 2 158 450,00 zł _dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100_.