Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku. (21/2016)

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku
29/09/2016
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej. (22/2016)
03/11/2016
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku
29/09/2016
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej. (22/2016)
03/11/2016

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku. (21/2016)

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent] informuje o zmianie daty publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku wskazanej w raporcie bieżącym Emitenta nr 6/2016 z dnia 31 stycznia 2016 roku. Skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku, którego termin publikacji pierwotnie ustalono na dzień 14 listopada 2016 roku, zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu 23 listopada 2016 roku.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.