Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku

Skorygowany skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 roku
28/09/2016
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku. (21/2016)
28/10/2016
Skorygowany skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 roku
28/09/2016
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku. (21/2016)
28/10/2016

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 63 507 54 292 14 498 13 133
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -3 438 1 203 -785 291
III. Zysk _strata_ brutto -3 336 352 -762 85
IV. Zysk _strata_ netto -3 437 -160 -785 -39
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 808 -6 061 -641 -1 466
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -506 -2 104 -116 -509
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 415 8 239 780 1 993
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 101 74 23 18
IX. Aktywa razem 94 891 21 442
X. Zobowiązania 47 599 10 756
XI. Zobowiązania długoterminowe 10 925 2 469
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 36 674 8 287
XIII. Kapitał własny 47 292 10 686
XIV. Kapitał zakładowy 224 51
XV. Liczba akcji 2 233 500 1 783 500 2 233 500 1 783 500
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EURO_ -1,51 0,02 -0,34 0,00
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 1 783 500 2 233 500 1 783 500
XVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję _w zł / EURO_ -1,51 0,02 -0,34 0,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 21,17 4,78
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 21,17 4,78
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EURO_ 0 0
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 CZERWCA 2016 ROKU [PDF]
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ESOTIQ & HENDERSON S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU [PDF]
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO [PDF]
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO [PDF]