Skorygowany skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 roku

Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2016 roku. (19/2016)
28/09/2016
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku
29/09/2016
Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2016 roku. (19/2016)
28/09/2016
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku
29/09/2016

Skorygowany skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 29 645 24 647 6 806 5 941
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -2 814 746 -646 180
III. Zysk _strata_ brutto -2 803 187 -643 45
IV. Zysk _strata_ netto -2 910 191 -668 46
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 530 -8 124 -2 269 -1 958
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -289 -670 -68 -161
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 691 7 895 1 766 1 903
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 128 -899 -259 -217
IX. Aktywa razem 95 287 22 324
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 667 10 484
XI. Zobowiązania długoterminowe 13 150 3 081
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 32 517 7 618
XIII. Kapitał własny 49 620 11 625
XIV. Kapitał zakładowy 224 52
XV. Liczba akcji 2 233 500 1 766 500 2 233 500 1 766 500
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EURO_ -1,32 0,01 -0,30 0,00
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 1 766 500 2 233 500 1 766 500
XVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję _w zł / EURO_ -1,32 0,01 -0,30 0,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 22,22 5,20
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 22,22 5,20
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EURO_ 0 0
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

KOREKTA RAPORTU

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna _Emitent_ informuje o korekcie treści Skonsolidowanego raportu okresowego Emitenta za I kwartał 2016 roku z dnia 16 maja 2016 roku, która zostanie opublikowana w dniu 28 września 2016 roku. W celu pokazania prawidłowej dynamiki kosztów w sprawozdaniu zmieniono sposób zaprezentowania kosztów za pierwszy kwartał 2015. Korekta dotyczy zmniejszenia kosztów sprzedanych towarów i zwiększenia kosztów sprzedaży o kwotę 2,7 mln zł.

Zestawienie zmian:
Tabela Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, WARIANT KALKULACYJNY, 01.01.2015-31.03.2015, narastająco 2015 oraz I kwartał 2015, Działalność kontynuowana

Było:
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 12 232

Jest:
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 9 524

Było:
Koszty sprzedaży 8 978

Jest:
Koszty sprzedaży 11 686

ZAŁĄCZNIKI [PDF]