Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2016 roku. (19/2016)

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku. (18/2016)
26/08/2016
Skorygowany skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 roku
28/09/2016
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku. (18/2016)
26/08/2016
Skorygowany skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 roku
28/09/2016

Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2016 roku. (19/2016)

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna _Emitent_ informuje o korekcie treści Skonsolidowanego raportu okresowego Emitenta za I kwartał 2016 roku z dnia 16 maja 2016 roku, która zostanie opublikowana w dniu 28 września 2016 roku. W celu pokazania prawidłowej dynamiki kosztów w sprawozdaniu zmieniono sposób zaprezentowania kosztów za pierwszy kwartał 2015. Korekta dotyczy zmniejszenia kosztów sprzedanych towarów i zwiększenia kosztów sprzedaży o kwotę 2,7 mln zł.

Zestawienie zmian:
Tabela Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, WARIANT KALKULACYJNY, 01.01.2015-31.03.2015, narastająco 2015 oraz I kwartał 2015, Działalność kontynuowana

Było:
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 12 232

Jest:
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 9 524

Było:
Koszty sprzedaży 8 978

Jest:
Koszty sprzedaży 11 686