Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku. (18/2016)

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej. (17/2016)
23/08/2016
Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2016 roku. (19/2016)
28/09/2016
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej. (17/2016)
23/08/2016
Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2016 roku. (19/2016)
28/09/2016

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku. (18/2016)

Esotiq & Henderson S.A. _Emitent_ informuje o zmianie daty publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku wskazanej w raporcie bieżącym Emitenta nr 6/2016 z dnia 31 stycznia 2016 roku. Skonsolidowany raport za I półrocze 2016 roku, którego termin publikacji pierwotnie ustalono na dzień 31 sierpnia 2016 roku, zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu 29 września 2016 roku. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.