Zmiana w składzie Rady Nadzorczej. (17/2016)

Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Esotiq & Henderson S.A. (16/2016)
23/08/2016
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku. (18/2016)
26/08/2016
Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Esotiq & Henderson S.A. (16/2016)
23/08/2016
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku. (18/2016)
26/08/2016

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej. (17/2016)

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna _Emitent, Spółka_ działając na podstawie przepisu § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz. U. z 28 stycznia 2014 r. poz. 133 z późn. zm._ informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki pisemna rezygnacja Pani Hanny Kędziory z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 19 sierpnia 2016 roku.