Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Esotiq & Henderson S.A. (16/2016)

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2016 roku. (13/2016)
30/06/2016
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej. (17/2016)
23/08/2016
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2016 roku. (13/2016)
30/06/2016
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej. (17/2016)
23/08/2016

Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Esotiq & Henderson S.A. (16/2016)

W związku z przepisem § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz. U. z 28 stycznia 2014 r. poz. 133 z późn.zm._ Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna _Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 23 sierpnia 2016 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 9 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, wybrała PRO AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Leonarda 1A/3, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku. Umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zostaną zawarte na okres niezbędny do wykonania wyżej wymienionych czynności. PRO AUDYT sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3931. Podmiot uprzednio prowadził przeglądy i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej.