Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2016 roku. (13/2016)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 30 czerwca 2016r. (11/2016)
03/06/2016
Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Esotiq & Henderson S.A. (16/2016)
23/08/2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 30 czerwca 2016r. (11/2016)
03/06/2016
Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Esotiq & Henderson S.A. (16/2016)
23/08/2016

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2016 roku. (13/2016)

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna _Emitent, Spółka_ działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz.U. 2014 poz. 133_ podaje do wiadomości publicznej treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 roku wraz z liczbą akcji z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Załącznik [PDF]