Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 30 czerwca 2016r. (11/2016)

Powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu. (10/2016)
31/05/2016
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2016 roku. (13/2016)
30/06/2016
Powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu. (10/2016)
31/05/2016
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2016 roku. (13/2016)
30/06/2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 30 czerwca 2016r. (11/2016)

W związku z przepisem § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku _Spółka_ wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku, na godzinę 15.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Mikołowie przy ul. Skośnej 2.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [PDF]
Pełnomocnictwo [PDF]
Formularz głosowania przez pełnomocnika [PDF]