Powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu. (10/2016)

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 roku
16/05/2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 30 czerwca 2016r. (11/2016)
03/06/2016
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 roku
16/05/2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 30 czerwca 2016r. (11/2016)
03/06/2016

Powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu. (10/2016)

W związku z regulacją § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.133_ Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna _Emitent, Spółka_ informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę na mocy której powierzyła z dniem 1 czerwca 2016 roku, na okres bieżącej kadencji, funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Jakubowskiemu, dotychczas pełniącemu funkcję Członka Zarządu.