Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy [RB 27/2022]

Zmiana składu Rady Nadzorczej [RB 26/2022]
20/06/2022
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 20 czerwca 2022 r. [RB 28/2022]
20/06/2022
Zmiana składu Rady Nadzorczej [RB 26/2022]
20/06/2022
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 20 czerwca 2022 r. [RB 28/2022]
20/06/2022

Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy [RB 27/2022]

Esotiq & Henderson S.A. [Spółka], działając na podstawie przepisu § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym zawiadamia o podjęciu w dniu 20 czerwca 2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o wypłacie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021, w związku z czym przekazuje następujące informacje:

Wysokość dywidendy:
3 936 394,00 zł [trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote]

Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję:
2,00 zł [dwa złote] na każdą akcję z wyłączeniem akcji własnych Spółki

Liczba akcji objętych dywidendą:
1 968 197 [jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem]

Dzień dywidendy:
15 sierpnia 2022 r.

Termin wypłaty dywidendy:
30 września 2022 r.

Krzysztof Jakubowski – Wiceprezes Zarządu

Aneta Skrzypek-Erdanowska – Prokurent