Zmiana składu Rady Nadzorczej [RB 26/2022]

Rezygnacja Prezesa Zarządu [RB 25/2022]
20/06/2022
Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy [RB 27/2022]
20/06/2022
Rezygnacja Prezesa Zarządu [RB 25/2022]
20/06/2022
Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy [RB 27/2022]
20/06/2022

Zmiana składu Rady Nadzorczej [RB 26/2022]

Esotiq & Henderson S.A. [Spółka, Emitent] działając na podstawie przepisu § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Rozporządzenie] informuje, że w dniu 20 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Rady Nadzorczej na okres bieżącej kadencji Pana Adama Skrzypka. Emitent, działając na podstawie przepisu § 5 pkt 4 Rozporządzenia informuje ponadto, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uprzednio odwołało z dniem 20 czerwca 2022 r. z Rady Nadzorczej Spółki Pana Filipa Dziurnikowskiego, pełniącego dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Informacje, o których mowa w § 10 pkt 2-6 Rozporządzenia, dotyczące powołanego Członka Rady Nadzorczej.

Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:
Adam Skrzypek

Data i miejsce urodzenia:
31.12.1971 r., Gdańsk

Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Rady Nadzorczej

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Wykształcenie
1993 – 1998:
Wyższa Szkoła Morska (Obecnie Akademia Morska)
Wydział: Zarządzania
Kierunek: Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Temat pracy dyplomowej: Przestępstwa i Wykroczenia Podatkowe w Prawie Polskim.

Doświadczenie zawodowe
09.2010 – 06.2022
Esotiq & Henderson S.A. – Prezes Zarządu
09.2010 – 06.2022
Luma sp. z o.o. – Prezes Zarządu
09.2014 – 06.2022
Esotiq Germany GmbH – Prezes Zarządu
10.2019 – 06.2022
Esotiq International OÜ – Prezes Zarządu
10.2019 – nadal
Eva Minge Design sp. z o.o. – Prezes Zarządu
10.2002 – 12.2010
LPP S.A. – Dyrektor Brandów ESOTIQ i HENDERSON
03.2002 – 10.2002
Securitas Poland sp. z o.o. – Dyrektor Regionu Północ
03.2000 – 03.2002
Kuchnia Polska sp. z o.o. – Regionalny Dyrektor Sprzedaży Północ
02.1997 – 03.2000
Kimberly-Clark Poland sp. z o.o. – Regional Sales Manager Północ

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

02.2011 – nadal
Adam Skrzypek SPP – indywidualna działalność gospodarcza.
Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Członek Rady Nadzorczej nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Krzysztof Jakubowski – Wiceprezes Zarządu

Aneta Skrzypek-Erdanowska – Prokurent