Rezygnacja Prezesa Zarządu [RB 25/2022]

Nabycie akcji własnych [RB 24/2022]
12/06/2022
Zmiana składu Rady Nadzorczej [RB 26/2022]
20/06/2022
Nabycie akcji własnych [RB 24/2022]
12/06/2022
Zmiana składu Rady Nadzorczej [RB 26/2022]
20/06/2022

Rezygnacja Prezesa Zarządu [RB 25/2022]

Esotiq & Henderson S.A. [Spółka] działając na podstawie przepisów § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. 2018 poz. 757] informuje, że Pan Adam Skrzypek, pełniący dotychczas funkcję prezesa zarządu Spółki, złożył w dniu dzisiejszym rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu i członkostwa w zarządzie Esotiq & Henderson S.A. ze skutkiem na dzień 20 czerwca 2022 r.

Krzysztof Jakubowski – Wiceprezes Zarządu

Aneta Skrzypek-Erdanowska – Prokurent