Podwyższenie kapitału zakładowego Esotiq & Henderson S.A. (13/2015)

ESOTIQ & HENDERSON SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 26 czerwca 2015r. (12/2015)
31/05/2015
Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego ESOTIQ & HENDERSON S.A. (14/2015)
22/06/2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 26 czerwca 2015r. (12/2015)
31/05/2015
Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego ESOTIQ & HENDERSON S.A. (14/2015)
22/06/2015

Podwyższenie kapitału zakładowego Esotiq & Henderson S.A. (13/2015)

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 5a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” informuje, iż w dniu dzisiejszym nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. Kapitał zakładowy Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wynosi 178.350,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 1.783.500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 2.783.500 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset). Podwyższenie kapitału nastąpiło w wyniku wydania akcjonariuszom 17.000 (siedemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 14/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.

W związku z objęciem 17.000 (siedemnaście tysięcy) akcji serii E w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego, struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:
• 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 1 do 1.000.000, z których przysługuje 2.000.000 (dwa miliony) głosów,
• 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 600.000, z których przysługuje 600.000 (sześćset tysięcy) głosów,
• 4.000 (cztery tysiące) akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 4.000, z których przysługuje 4.000 (cztery tysiące) głosów,
• 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 150.000, z których przysługuje 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) głosów,
• 29.500 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii E o numerach od 1 do 29.500, z których przysługuje 29.500 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) głosów.

Osoby reprezentujące spółkę:

Adam Skrzypek – Prezes Zarządu