Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego ESOTIQ & HENDERSON S.A. (14/2015)

Podwyższenie kapitału zakładowego Esotiq & Henderson S.A. (13/2015)
02/06/2015
Ustalenie ceny maksymalnej akcji oferowanych – zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego. (16.2015)
24/06/2015
Podwyższenie kapitału zakładowego Esotiq & Henderson S.A. (13/2015)
02/06/2015
Ustalenie ceny maksymalnej akcji oferowanych – zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego. (16.2015)
24/06/2015

Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego ESOTIQ & HENDERSON S.A. (14/2015)

Zarząd ESOTIQ & HENDERSON S.A.(Emitent, Spółka) w nawiązaniu do decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 czerwca 2015 roku oraz raportu bieżącego Emitenta EBI nr 29/2014 z dnia 15 września 2014 roku informuje, iż w dniu 22 czerwca 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki sporządzony w związku z ofertą publiczną do 450.000 akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D, E, F oraz praw do akcji serii F Emitenta. Oferującym oraz odpowiedzialnym za budowę księgi popytu jest Vestor Dom Maklerski S.A. Prospekt emisyjny zostanie udostępniony w dniu 24 czerwca 2015 roku na stronie internetowej Emitenta: www.esotiqhenderson.com oraz Oferującego: www.vestor.pl.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Skrzypek – Prezes Zarządu