Ustalenie ceny maksymalnej akcji oferowanych – zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego. (16.2015)

Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego ESOTIQ & HENDERSON S.A. (14/2015)
22/06/2015
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku. (17/2015)
27/06/2015
Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego ESOTIQ & HENDERSON S.A. (14/2015)
22/06/2015
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku. (17/2015)
27/06/2015

Ustalenie ceny maksymalnej akcji oferowanych – zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego. (16.2015)

Zarząd ESOTIQ & HENDERSON S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję zatwierdzającą Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Aneks nr 1 został sporządzony w związku z ustaleniem ceny maksymalnej akcji oferowanych, dokonanym uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 23 czerwca 2015 roku. Emitent, z uwzględnieniem rekomendacji VESTOR Dom Maklerski S.A., podjął decyzję o ustaleniu ceny maksymalnej na poziomie 38,50 zł (słownie: trzydzieści osiem złotych 50/100) za jedną akcję oferowaną. Szczegółowe informacje na temat Oferty Publicznej znajdują się w Prospekcie Emisyjnym ESOTIQ & HENDERSON S.A. opublikowanym na stronach internetowych Emitenta: www.esotiqhenderson.com oraz Oferującego: www.vestor.pl.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Skrzypek – Prezes Zarządu